nowosielce3

Lo Rymanow

iamb4b728x90px

naftowka

basen aquarius

 

 

Wyróżnione firmy

Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Rymanowie. Rekrutacja 2021/2022. Dołącz do NAS. http://zsprymanow.pl, http://lorymanow.pl

Oferta LO w Rymanowie 2021-2022

Profile:

matematyczno – fizyczny geograficzno – matematyczny cyberbezpieczeństwo z programowaniem humanistyczno – prawniczy językowo – biznesowy medyczno – ratowniczy multimedia i kreowanie wizerunku psychologiczno – pedagogiczny Oddział Przygotowania Wojskowego Oddział Straży Pożarnej i Straży Granicznej Liceum Ogólnokształcące

Screenshot 133

Oferta językowa:

Język angielski obowiązkowo dla wszystkich

Drugi język obcy do wyboru:

język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski Profil matematyczno – fizyczny przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi.

Zajęcia na profilu matematyczno- przyrodniczym rozwijają zainteresowania w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. Przygotowuje do studiowania na kierunkach takich jak: matematyka, fizyka, informatyka, mikro – i nanotechnologie w biofizyce, systemy diagnostyczne w medycynie, energetyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, lotnictwo i kosmonautyka, automatyka i robotyka, mechatronika, finanse i rachunkowość.

Oferujemy uczniom:

przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych, nauczanie matematyki i fizyki z wykorzystaniem tablic multimedialnych oraz najnowszych technologii internetowych, warsztaty w salach przedmiotowych, które dają możliwości symulowania wielu zjawisk matematyczno-przyrodniczych, obserwacje Słońca i nocnego nieba za pomocą wysokiej klasy teleskopu Sky-Watcher, udział w wykładach i zajęciach warsztatowych na wyższych uczelniach (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk) warsztaty w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik, zajęcia plenerowe z astronomii i astrofizyki w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach oraz w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajęcia laboratoryjne w Pracowni Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego ramach współpracy z Instytutem Fizyki UJ. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

obowiązkowo – fizyka. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy:

programowanie w matematyce / AutoCAD. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język angielski, fizyka. Profil geograficzno – matematyczny przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi i matematycznymi. Matematyka i geografia odgrywają znaczną rolę przy rekrutacji na licznych kierunkach studiów, a szczególnie: matematyka, budownictwo, ekonomia, handel zagraniczny, geografia, geodezja i kartografia, geologia, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, marketing i zarządzanie, ekologia, agroturystyka, turystyka i rekreacja.

Oferujemy uczniom:

nowoczesne metody zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, zajęcia terenowe z wykorzystaniem map i sprzętu GPS, warsztaty matematyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych, zajęcia GIS (System Informacji Geograficznej) w Instytucie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie, projekty rozwijające zainteresowania geograficzne i matematyczne uczniów, udział w konkursach matematycznych, krajoznawczych i turystycznych, warsztaty w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik, zajęcia dodatkowe z podstaw tworzenia map oraz podstaw geodezji i kartografii, realizację projektów z przedsiębiorczości i ekonomii: „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach”, „Młoda strefa biznesu”, „Przedsiębiorcza szkoła, przedsiębiorczy uczeń” oraz „Szkoła Przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna poprzez klasowe firmy symulacyjne”, dodatkowa propozycja – historia sztuki dla kandydatów na architekturę, wycieczki krajoznawcze i rajdy. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

obowiązkowo – Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy:

programowanie / AutoCAD / elementy geodezji i kartografii. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język angielski, geografia. Profil cyberbezpieczeństwo z programowaniem – przeznaczony jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się informatyką, cyberbezpieczeństwem, programowaniem, sztuczną inteligencją oraz posiadasz zdolności i predyspozycje matematyczne. Pomoże Ci w przyszłości brać aktywny udział w tworzeniu, rozwijaniu nowoczesnych technologii.

Społeczeństwo potrzebuje specjalistów, którzy potrafią wykorzystać najnowsze algorytmy i technologie, a z drugiej strony, potrafią je zabezpieczyć. Funkcjonowanie w takim otoczeniu wymaga od nas logicznego myślenia oraz zainteresowania naukami ścisłymi, dzięki czemu możemy je zrozumieć i wykorzystać w codziennym życiu. Znajomość matematyki, języków programowania, bezpieczeństwa technologii informatycznych, różnych programów komputerowych to dzisiaj najbardziej oczekiwane i pożądane umiejętności przez pracodawcę na rynku pracy.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych, aplikacji, sieci, ochrony danych osobowych jest niezwykle ważne w zapewnieniu bezpiecznej ciągłości działania systemów. Programowanie, znajomość języków programowania, oprogramowania, algorytmiki to kluczowe umiejętności potrzebne w dobrym zespole IT.Wybierając ten profil masz szansę studiowania na takich kierunkach jak: informatyka, cybernetyka, automatyka i robotyka, inżynieria systemów, informatyka i ekonometria, teleinformatyka i wielu innych kierunkach studiów.

Oferujemy uczniom:

dodatkowe zajęcia z programowania i cyberbezpieczeństwa, rozwijanie umiejętności technicznych z zakresu konstruowania, budowania i programowania robotów, warsztaty tematyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych, udział w zajęciach rozwijających zainteresowania: bezpieczeństwo systemów, ochrona danych osobowych, konstruowanie robotów, warsztaty z programowania elementów elektroniki. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

obowiązkowo: Informatyka. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy:

programowanie w matematyce / cyberbezpieczeństwo. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język angielski, informatyka. Profil humanistyczno – prawniczy skierowany jest do uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi i społecznymi. Zajęcia przygotowują do studiowania na kierunkach: filologia polska, historia, prawo, prawo i administracja, psychologia, pedagogika, socjologia, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, kulturoznawstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne.

Oferujemy uczniom:

cykliczne wykłady i warsztaty na uczelniach wyższych, przygotowanie do olimpiad (Historycznej, Wiedzy o Państwie i Prawie, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, Wiedzy o Integracji Europejskiej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Filozoficznej, Literatury i Języka Polskiego) oraz do innych prestiżowych konkursów przedmiotowych, udział w projektach edukacyjnych, obserwacje i symulacje rozpraw sądowych, zajęcia w klasach pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji WSIiZ w Rzeszowie, udział w projekcie „Akademia Bezpieczeństwa” WSPiA w Rzeszowie, pracę w Młodzieżowej Radzie Gminy Rymanów, tutoriale z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, wyjazdy na spektakle, wystawy, do kina, lekcje realizowane w teatrach, galeriach i muzeach, zajęcia medialne, spotkania z przedstawicielami świata kultury, nauki, sportu i polityki, współpracę z mediami, udział w Dyskusyjnym Klubie Filmowym, udział w zajęciach teatralnych, poetyckich i recytatorskich, lektorat z języka łacińskiego. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

obowiązkowo: język polski. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy:

podstawy dziennikarstwa/elementy prawa Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie. Profil językowo – biznesowy przeznaczony jest dla uczniów, którzy są zainteresowani nauką języków obcych na poziomie rozszerzonym w zwiększonym wymiarze godzin, a także wykazują zainteresowanie ekonomią i przedsiębiorczością. Obowiązkowym przedmiotem na poziomie rozszerzonym jest język angielski, a do wyboru: geografia lub matematyka. Zajęcia przygotowują do studiowania na takich kierunkach jak: filologie obce (np. angielska, germańska i inne), lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe, europeistyka oraz na kierunkach ekonomicznych.

Oferujemy uczniom:

możliwość nauki dwóch języków obcych (język angielski obowiązkowo na poziomie rozszerzonym) oraz do wyboru język niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym – w zwiększonym wymiarze godzin, możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku angielskim z zakresu historii, geografii oraz kultury państw anglojęzycznych, zajęcia z języka obcego w biznesie, współpraca ze szkołami w Niemczech, Bułgarii, Rumunii, we Włoszech w ramach realizowanych projektów Erasmus Plus oraz z Polsko – Niemiecką Współpracą Młodzieży Jungendwerk (wymiany uczniowskie), współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim i KPU w Krośnie i UP w Sanoku, wyjazdy na spektakle teatralne w języku angielskim, zajęcia z przedsiębiorczości (m.in. tworzenie biznes planu), możliwość zdawania matury dwujęzycznej z języka angielskiego lub niemieckiego, przygotowania do zdawania certyfikatów językowych. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

obowiązkowo – język angielski. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy:

język obcy w biznesie/podstawy ekonomii. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język angielski, wos. Profil medyczno – ratowniczy przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, biologicznymi, chemicznymi i społecznymi. Uczniowie są przygotowani do studiowania m.in. na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, ochrona zdrowia, inżynieria biomedyczna, biologia, chemia, psychologia, biotechnologia, biochemia, chemia stosowana, weterynaria, zootechnika, ochrona środowiska, kosmetologia, wychowanie fizyczne i wiele innych.

Oferujemy uczniom:

wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia praktyczne na uczelniach wyższych, przygotowanie do olimpiad i konkursów, innowacyjne zajęcia i udział w ćwiczeniach w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i Państwowego Ratownictwa Medycznego, współpracę z instytucjami promującymi transplantologię w Polsce, współpracę międzynarodową w ramach projektu Erasmus, naukę postepowania przy nagłym zatrzymaniu krążenia połączoną z obsługą automatycznego defibrylatora, ćwiczenia praktyczne z zakresu prowadzenia resuscytacji – krążeniowo – oddechowej, zajęcia z ratownictwa medycznego odbywające się nie tylko w systemie klasowolekcyjnym, ale także poza szkoła, m.in. w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym i Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku, projekty prozdrowotne i proekologiczne, własne projekty badawcze, możliwość udziału w wolontariacie w placówkach opieki zdrowotnej oraz akcjach Szkolnego Koła PCK oraz Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi, język angielski zawodowy – innowacja pedagogiczna, lektorat z języka łacińskiego. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

obowiązkowo: biologia. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy:

pielęgniarstwo/ratownictwo medyczne. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język angielski, biologia. Profil psychologiczno-pedagogiczny to oferta dla przyszłych pedagogów i psychologów, opiekunów, pracowników socjalnych oraz terapeutów.

Studia pedagogiczne, psychologiczne, zarządzania zasobami ludzkimi i inne pokrewne kierunki otwierają możliwości zatrudnienia w oświacie, działalności gospodarczej usługowej i produkcyjnej, opiece społecznej, medycynie, w dziedzinie ekonomii, filozofii, teologii itp. To miejsce, gdzie sam możesz zrozumieć siebie i zdecydować o swojej przyszłości.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi oraz warsztatowymi. Umożliwią zrozumienie specyfiki myślenia psychologicznego oraz pozwolą przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na interpretację zdarzeń z życia codziennego.

Oferujemy uczniom:

zajęcia z psychologiem, psychoterapeutą oraz mediatorem, szkolenia z rówieśniczej interwencji kryzysowej i pomocy przedpsychologicznej (zdobywanie wiedzy efektywnego i bezpiecznego wspierania swoich przyjaciół i znajomych w sytuacjach trudnych, poznanie podstawowych reguł pomagania), zajęcia z neurodydaktyki w praktyce szkolnej, czyli wykorzystanie wiedzy o pracy mózgu do szybszego i skuteczniejszego uczenia się, kurs pedagogiki wczesnoszkolnej w praktyce w ramach współpracy z przedszkolem i szkołą podstawową, warsztaty tematyczne (m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja interpersonalna, asertywność, samoocena, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wystąpienia publiczne, kreatywność, alternatywne sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów), program mediacji rówieśniczych – tytuł „mediatora rówieśniczego”, udział w ogólnopolskich olimpiadach, turniejach psychologicznych i pedagogicznych z możliwością zdobycia indeksu na studia wyższe, sporządzanie profili psychologicznych, uczestnictwo w projektach badawczych i eksperymentach społecznych, udział w pozalekcyjnym seminarium psychologicznym i wieczorkach psychologicznych. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

obowiązkowo: język polski. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy:

podstawy psychologii/pedagogiki. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język angielski, biologia. Oddział przygotowania wojskowego przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy planują związać swoją przyszłość z wojskiem. Może być doskonałym wstępem do kariery wojskowej oraz wyjątkową okazją do sprawdzenia swoich możliwości.

Oddział przygotowuje uczniów również do studiowania w szkołach oficerskich, na politechnikach, akademiach wychowania fizycznego. Szkolimy przyszłych studentów takich kierunków jak: bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne oraz ratownictwo medyczne.

Oddział został objęty pilotażowym programem MON (jeden ze 130 w Polsce) oraz patronatem 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, wpisuje się w 125 lat tradycji Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego jesteśmy spadkobiercami. Dumni z chwały przodków śmiało patrzymy w przyszłość, oferując naszym uczniom najlepsze wojskowe wykształcenie na Podkarpaciu.

Oferujemy uczniom:

kształcenie obywatelskie i patriotyczne, poznawanie etyki żołnierskiej i Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, szkolenie strzeleckie na szkolnej strzelnicy o najwyższym standardzie w województwie z broni palnej, sportowej i bojowej, przeszkolenie z zakresu obronności, taktyki wojskowej, kryminalistyki i kryminologii, naukę musztry użytkowej i paradnej, ćwiczenia z terenoznawstwa i łączności, szkolenie medyczne i prawne, współpraca z WSPiA i WSIiZ w Rzeszowie, zajęcia w jednostkach wojskowych i ośrodkach szkolenia służb mundurowych, obozy szkoleniowo-kondycyjne (klasa pierwsza – Mazury, klasa druga – Pomorze) oraz obóz sportowy z windsurfingu (ośrodek szkoleniowy na Mazurach), dodatkowe zajęcia sprawnościowe: sztuki walki, siłownia, basen, narty, park linowy, spływy kajakowe, paintball. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

obowiązkowo: geografia. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy:

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język angielski, geografia. Straży Pożarnej i Straży Granicznej

Uczniowie na tym profilu pozyskują najaktualniejszą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz podstawowe wiadomości i umiejętności dotyczące zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zaprojektowane zajęcia umożliwiają udział w symulowanych działaniach prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i Straży Pożarnej, co pozwala uczniom wykształcić odpowiednie cechy charakteru i pożądane postawy.

Zajęcia mają na celu przygotowanie kandydatów do podejmowania dalszego kształcenia na studiach pożarniczych oraz procedury naboru do Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej w zakresie wymaganej wiedzy ogólnej i egzaminów sprawnościowych.

Oferujemy uczniom:

program kształcenia opracowany na podstawie porozumień z Państwową Strażą Pożarną i Strażą Graniczną, zapoznanie z organizacją i strukturą systemu ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej, poznanie struktury, zadań i zasad funkcjonowania służb i podmiotów funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, przybliżenie zasad organizacji i prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych oraz działań w czasie klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń, trening strzelecki, taktyka przeciwdywersyjna, zapoznanie z technikami interwencyjnymi, metodami przeprowadzania kontroli osób i środków transportu, zajęcia prowadzone z czynnymi funkcjonariuszami SG i PSP oraz pracownikami uczelni wyższych z zakresu prawa, socjologii, cyberbezpieczeństwa i ratownictwa medycznego, regularne wizyty w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka, Lotniczym Pogotowiu Ratowniczym w Sanoku, Placówce Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych, Zakładzie Karnym w Rzeszowie, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

obowiązkowo: wiedza o społeczeństwie. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy:

ratownictwo medyczne. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język angielski, geografia. Profil multimedia i kreowanie wizerunku przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych pracą w branży medialnej. Dodatkowe zajęcia takie jak: podstawy dziennikarstwa, fotografia, edycja filmu oraz praca nad wizerunkiem pozwalają uczniom w przyszłości na kontynuację zainteresowań na wielu kierunkach studiów wyższych o podobnej tematyce.

Oferujemy uczniom:

cztery semestry dodatkowych zajęć w ramach siatki godzin z: dziennikarstwa, fotografii, filmu, pracy nad wizerunkiem (autoprezentacja, wizaż, modeling), możliwość wyboru przedmiotów do rozszerzenia, w tym języków (5 do wyboru), w ciągu całego cyklu nauki warsztaty i spotkania z: prowadzącymi programy telewizyjne i radiowe, zawodowymi fotografami i filmowcami, doświadczonymi modelkami i wizażystkami, specjalistami od kreowania wizerunku, możliwość korzystania ze szkolnego studia fotograficznego, pracowni lingwistycznej, szkolnego radiowęzła, współprace ze szkołami w Niemczech, Austrii, we Włoszech i na Węgrzech w ramach realizowanych projektów Erasmus+ (wymiany uczniowskie), indywidualny program nauczania z wybranego języka obcego dla uczniów wybitnie uzdolnionych lingwistycznie, współprace z Uniwersytetem Rzeszowskim, Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie, Uczelnią Państwową w Sanoku. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

obowiązkowo: język angielski. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmioty uzupełniające dostosowane do profilu klasy:

podstawy dziennikarstwa, fotografia, film, kreowanie wizerunku. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

język polski, język angielski, matematyka, wos. KONTAKT: Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 2 38-480 Rymanów Telefony: 13 4355020 fax wew. 32 13 4355055 fax wew. 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdziesz nas również:

www: zsprymanow.pl

facebook.com/lorymanow

instagram: lowrymanowie

tik tok: lorymanow

Info Serwis RSS